logo

Daov bonus podmienky


Cudzinec, ktor chce požiada o udelenie tátneho obianstva, musí predovetkm: spa podmienku tkajúcu sa džky trvalého pobytu v SR,.
Cudzinec môže získa tátne obianstvo SR udelením, teda tzv.Bezúhonnos sa preukazuje vpisom z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR alebo obdobnm potvrdením vydanm v krajine odkia žiadate pochádza.Musí ma na území Slovenskej republiky nepretržit trval pobyt aspo osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie tátneho obianstva SR; preukáza svoju bezúhonnos v rozsahu vymedzenom zákonom o tátnom obianstve; preukáza znalos slovenského jazyka; preukáza veobecné znalosti o Slovenskej republike; predloži vetky potrebné doklady.Bezúhonnos, za bezúhonného sa považuje tak žiadate, ktor: bol právoplatne odsúden za úmyseln trestn in a od zahladenia jeho odsúdenia uplynulo najmenej pä rokov; koho trestné stíhanie za úmyseln trestn in bolo právoplatne podmienene zastavené a od uplynutia skúobnej doby uplynulo najmenej pä rokov; koho.Alie informácie: tátne obianstvo a pobyt cudzincov.Na pohovore kladú žiadateovi otázky tkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky veobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoloensko-politického vvoja Slovenskej republiky.Žiadate musí nahlas preíta náhodne vybran lánok z tlae v slovenskom jazyku, ktor predtm nevidel a ktor má minimálne 500 slov.
Preto, ak chcete požiada o udelenie tátneho obianstva SR po 3 rokoch pobytu na území Slovenska, je potrebné to urobi poas platného prechodného pobytu.
Trval pobyt tátne obianstvo SR možno udeli žiadateovi, ktor má nepretržit trval pobyt na území Slovenskej republiky aspo osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie tátneho obianstva.
Vnimky, akékovek vnimky z vyie uvedench podmienok sú ustanovené v Zákone o tátnom obianstve, priom sa vychádza v ústrety niektorm skupinám migrantov, napríklad manželovi/manželke tátneho obana SR, azylantovi, alebo osobe, ktorej pôsobenie je v záujme Slovenskej republiky.
Splnenie tejto podmienky sa preveruje priamo pri podávaní žiadosti o udelenie tátneho obianstva, a to pri vypaní "Dotazníka žiadatea".
O priebehu a vsledku overovania znalosti slovenského jazyka sa v ten ist de vyhotoví zápisnica, takže o vsledku pohovoru existuje aj písomn záznam.
Žiadate je tiež povinn v konaní dokladova, že si plní povinnosti vyplvajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a alie povinnosti vyplvajúce pre cudzincov z právneho poriadku.
Inak budete musie splni veobecnú podmienku na udelenie tátneho obianstva.Pobyt, zákon priznáva vnimku z džky požadovaného pobytu žiadateovi, ktor má na území Slovenskej republiky povolen pobyt, ale nemá na Slovensku nepretržit trval pobyt v trvaní ôsmich rokov, napríklad ak: uzavrel manželstvo so tátnym obanom SR, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve.Jazyk Znalosti slovenského jazyka a veobecné znalosti o Slovenskej republike nemusí preukazova diea do., žiadate, ktor sa vznamne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, napoleon spielothek bamberg sociálnej alebo portovej oblasti, alebo osoba prepustená zo tátneho zväzku Slovenskej republiky.Znalos slovenského jazyka a vedomosti o Slovenskej republike.Po jeho preítaní má 30 minút na napísanie toho, o si o preítanom lánku zapamätal.Vnimka tiež platí pre loveka, ktorému bolo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahranií a má nepretržit pobyt na území Slovenskej republiky najmenej 3 roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie tátneho obianstva. .

Podmienkou je, aby bol Slovák žijúci v zahranií bol v ase podávania žiadosti o udelenie obianstva držiteom osvedenia Slováka žijúceho v zahranií.
Osvedenie stráca platnos dom prihlásenia sa držitea osvedenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dom povolenia trvalého pobytu(dlhodobého pobytu) na území Slovenskej republiky.

Sitemap